ഇടുക്കി ഭദ്രാസനത്തിലെ മൂന്ന് വൈദികര്‍ക്ക് കോറെപ്പിസ്കോപ്പ സ്ഥാനം നല്‍കുന്നു.

ഇടുക്കി ഭദ്രാസനത്തിലെ മൂന്ന് വൈദികര്‍ക്ക് കോറെപ്പിസ്കോപ്പ സ്ഥാനം നല്‍കുന്നു.

സഭകളുടെ ഐക്യം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം : ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്താ

സഭകളുടെ ഐക്യം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം : ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്താ

വിദ്യാഭ്യാസ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശ ക്യാമ്പ് 23ന്

വിദ്യാഭ്യാസ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശ ക്യാമ്പ് 23ന്