വൈദീക  കുടുംബ മെഡിക്കല്‍  ഇന്‍ഷുറന്‍സ്  പദ്ധതിയുമായി മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനം

വൈദീക കുടുംബ മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയുമായി മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനം

മിഷേലിന്റെ  മരണം – പ്രതീഷേധ ജ്വാല തീർത്ത് കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ്  യുവജനപ്രസ്ഥാനം

മിഷേലിന്റെ മരണം – പ്രതീഷേധ ജ്വാല തീർത്ത് കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് യുവജനപ്രസ്ഥാനം

പ്രതിഷേധിച്ചു

പ്രതിഷേധിച്ചു