മനുഷ്യര്‍ ദൈവീകരാകണം :-പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

മനുഷ്യര്‍ ദൈവീകരാകണം :-പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

മാര്‍ കുന്നശേരി മാനവസേവയുടെ മഹാ ഇടയന്‍ - പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

മാര്‍ കുന്നശേരി മാനവസേവയുടെ മഹാ ഇടയന്‍ - പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

കോന്നി താവളപ്പാറ  സെന്‍റ് തോമസ് കോളജിന്‍റെ  കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം  പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ  നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

കോന്നി താവളപ്പാറ സെന്‍റ് തോമസ് കോളജിന്‍റെ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.