സാങ്കേതിക മാറ്റം ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപപ്പെടുത്തണം : ഡോ. ടി.പി. ശ്രീനിവാസന്‍

സാങ്കേതിക മാറ്റം ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപപ്പെടുത്തണം : ഡോ. ടി.പി. ശ്രീനിവാസന്‍

ഭിന്നശേഷിയുളള കുട്ടികള്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ ദാനം :- പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

ഭിന്നശേഷിയുളള കുട്ടികള്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ ദാനം :- പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ

എറിത്രിയന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭാതലവന്‍  ആബുനാ അന്തോണിയോസിന്‍റെ ആരോഗ്യം അപകടാവസ്ഥയില്‍

എറിത്രിയന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭാതലവന്‍ ആബുനാ അന്തോണിയോസിന്‍റെ ആരോഗ്യം അപകടാവസ്ഥയില്‍